Tổng hợp công thức vĩ mô
       
        
 1. Cân bằng tổng cung - tổng cầu :
Yo < Yp : cân bằng khiếm dụng (  CB dưới mức tiềm năng) → nền kinh tế đang ở tình trạng suy thoái → tỉ lệ thất nghiệp thực tế cao hơn tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên.
Yo = Yp : cân bằng toàn dụng ( mọi nguồn lực toàn dụng ) → tỉ lệ thất nghiệp thực tế bằng tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên.
Yo > Yp :  cân bằng trên toàn dụng (  CB trên mức tiềm năng) → nền kinh tế đang ở tình lạm phát cao  → tỉ lệ thất nghiệp thực tế nhỏ hơn tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên.
 • Công cụ điều chỉnh:
 • Chính sách tài khóa
 • Chính sách tiền tệ
 • Chính sách kinh tế đối ngoại
 • Chính sách thu nhập
 Lưu ý : chính sách thu thuế không nằm trong chính sách điều tiết.
Bài giảng Ôn tập Tổng cung - Tổng cầu
 1. Các phương pháp tính GDP:
✂ Phương pháp chi tiêu:
GDP = C + I + G + X – M
Trong đó:
C : Chi tiêu hộ gia đình
I : đầu tư ( bao gồm đầu tư ròng cộng cho khấu hao I = In + De ).
G : chi tiêu chính phủ
X : xuất khẩu
M : nhập khẩu
✂ Phương pháp thu nhập :
GDP = w + i + R + Pr + Ti + De
Trong đó:   
w : tiền lương
i: tiền lãi
R : tiền thuê
Pr : lợi nhuận ( lợi nhuận trích nộp thuế, lợi nhuận giữ lại cho doanh nghiệp, lợi nhuận chia cổ đông)
Ti  : thuế gian thu
De : khấu hao
 • Tổng sản phẩm quốc gia:
GNPmp = GDPmp + NIA
Trong đó : NIA = thu nhập do xuất khẩu – thu nhập do nhập khẩu
GNPfc = GNPmp – Ti
GDPfc = GDPmp - Ti
 • Sản phẩm quốc nội ròng :
NDPmp = GDPmp – De
NDPfc = GDPfc - De
 • Sản phẩm quốc dân ròng:
NNPmp = GNPmp – De
NNPfc = GNPfc - De
 • Thu nhập quốc dân :
NI = NNPmp - Ti
(NI = NNPfc  hay NNPfc = GNPfc  - Ti )
 • Thu nhập cá nhân :
PI = NI - Pr* + Tr
Trong đó :  
Pr* : phần doanh nghiệp giữ lại để hình thành các quỹ và phần nộp ngân sách
Tr : chi chuyển nhượng
 • Thu nhập khả dụng:
Yd = PI – Thuế cá nhân
 •  Tốc độ tăng trưởng:
gt = GDPt-GDPt-1GDPt-1 . 100%
Trong đó:    gt : tốc đọ tăng trương của năm t
                   GDPt : GDP của năm t
                   GDPt-1 : GDP của năm t-1
Lưu ý: GDP thực tính theo năm gốc ( theo giá cố định)
          GDP danh nghĩa tính theo giá hiện hành
          GNP danh nghĩa tính theo giá hiện hành
 1. Các hàm số của tổng cầu:
Tiêu dùng biên: Cm = ∆C∆Yd  (0<Cm<1)
Tiết kiệm biên: Sm = ∆S∆Yd
Đầu tư biên: Im = ∆I∆Y
Thuế biên: Tm = ∆T∆Y
Nhập khẩu: Mm = ∆M∆Y
 • Cán cân ngân sách và cán cân thương mại:
 • Cán cân thương mại
 • Cán cân ngân sách
X > M :CCTM thăng dư (NX >0)
G > T: CCNS thâm hụt (B>0)
Bội chi ngân sách
X < M : CCTM thâm hụt (NX < 0)
G < T :CCNS thặng dư (B <0)
Bội thu ngân sách
X = M :CCTM cân bằng
G = T: CCNS cân bằng
 1. Xác định sản lượng cân bằng:
Sản lượng cân bằng:  Y = C + I + G + X – M
Hay Y =  ADo + ADmY
⬄ Y = ADo1-ADm = Co+I0+Go+Xo-Mo-CmTo1-Cm+Cm.Tm-Im+Mm
Số nhân tổng cầu: ∆Y = k .∆AD
          k= 11-Cm+Cm.Tm-Im+Mm
Chính sách tài khóa:
Yt < Yp : nền kinh tế đang ở tình trạng suy thoái → cần ↑ G , ↓ T → thực hiện chính sách tài khóa mở rộng.
Yt > Yp : nền kinh tế ở tình trạng lạm phát → cần ↓ G, ↑ T → thực hiện chính sách tài khóa thu hẹp.
 1. Công cụ kiểm soát cung ứng tiền tệ:
✰ Nghiệp vụ thị trường mở:
Để tăng cung tiền, NHTW mua trái phiếu chính phủ từ dân chúng.
Để giảm cung tiền , NHTW bán trái phiếu  chính phủ từ dân chúng.
✰ Thay đổi tỉ lệ dự trữ bắt buộc:
Tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc làm giảm cung tiền.
Giảm tỉ lệ dữ trữ bắt buộc làm tăng cung tiền.
✰ Thay đổi lãi suất chiết khấu:
Tăng lãi suất chiết khấu làm giảm cung tiền .
Giảm lãi suất chiết khấu làm tăng cung tiền .
Chính sách tiền tệ:
☞ Yt > Yp : lạm phát → ↓ SM : - Thực hiện CSTT thu hẹp .
☞ Yt < Yp : suy thoái → ↑ SM : - Thực hiện CSTT mở rộng .
Bài giảng ôn tập 3 công cụ điều tiết tiền tệ của NHTW
 1. Đo lường thất nghiệp:
                   u = UL .100%
Trong đó:    u: là tỉ lệ thất nghiệp
          U: là số người thất nghiệp
          L:là lực lượng lao động
Tỉ giá hối đoái :
          er = e . P(*)P
Trong đó:   
e : tỉ giá hối đoái
P* : giá hàng hóa sản xuất ở nước ngoài bằng ngoại tệ
P: giá hàng há sản xuất trong nước bằng ngoại tệ

Tham khảo: REVIEW KINH NGHIỆM ĐẠT HỌC BỔNG ( CẢ CHÍNH QUY VÀ CHẤT LƯỢNG CAO)
Tham khảo: REVIEW KINH NGHIỆM MÔN HỌC TOÁN CHO CÁC NHÀ KINH TẾ
Tham khảo: REVIEW KINH NGHIỆM MÔN HỌC KINH TẾ VI MÔ 
Tham khảo: REVIEW KINH NGHIỆM MÔN HỌC KINH TẾ VĨ MÔ 
Tham khảo: REVIEW KINH NGHIỆM MÔN HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Tham khảo: REVIEW KINH NGHIỆM MÔN HỌC TRIẾT HỌC MÁC- LÊNIN
Tham khảo: NHỮNG KÊNH THÔNG TIN HỮU ÍCH DÀNH CHO SINH VIÊN