Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm giáo trình mới, các em dùng để tham khảo học tập, trong quá trình làm khó tránh khỏi sai sót, các bạn có thể trao đổi và hỏi đáp cũng như phản hồi về group Góc ôn thi NEU Shares, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập.
Ảnh group facebook
Nguyên lý kế toán NEU

Gắn tag: Đáp án 8 chương trắc nghiệm nguyên lý kế toán NEU 


Chương 5: Kế toán tài sản bằng tiền và các khoản phải thu

Câu 1: Tài sản bằng tiền của doanh nghiệp nếu xét theo trạng thái tồn tại bao gồm:
a. Tiền mặt
b. Tiền gửi ngân hàng
c. Tiền đang chuyển
d. Cả a,b&c

Câu 2: Các nghiệp vụ phát sinh tăng tiền trong doanh nghiệp, kế toán ghi:
a. Nợ TK Tiền mặt hoặc Nợ TK Tiền gửi ngân hàng
b. Có TK Tiền mặt hoặc Có TK Tiền gửi ngân hàng
c. Nợ TK Tiền mặt hoặc Có TK Tiền gửi ngân hàng
d. Có TK Tiền mặt hoặc Nợ TK Tiền gửi ngân hàng

Câu 3: Các nghiệp vụ phát sinh làm giảm tiền trong doanh nghiệp, kế toán ghi:
a. Nợ TK Tiền mặt hoặc Nợ TK Tiền gửi ngân hàng
b. Có TK Tiền mặt hoặc Có TK Tiền gửi ngân hàng
c. Nợ TK Tiền mặt hoặc Có TK Tiền gửi ngân hàng
d. Có TK Tiền mặt hoặc Nợ TK Tiền gửi ngân hàng

Câu 4: Khoản mục nào dưới đây là các khoản phải thu của doanh nghiệp:
a. Ứng trước cho người bán
b. Tạm ứng
c. Phải thu khách hàng
d. Cả a,b&c

Câu 5: Khoản mục nào dưới đây không thuộc các khoản phải thu của doanh nghiệp:
a. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
b. Khách hàng ứng trước
c. Phải thu khách hàng
d. Tạm ứng

>> Thông tin và đăng ký học offline lớp Nguyên lý kế toán chinh phục A+ 

Câu 6: Khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền, kế toán ghi:
a. Nơ TK Doanh thu cung cấp dịch vụ/Có TK Tiền
b. Nợ TK Tiền/Có TK Doanh thu cung cấp dịch vụ
c. Nợ TK Phải thu khách hàng/Có TK Doanh thu cung cấp dịch vụ
d. Nợ TK Doanh thu cung cấp dịch vụ/Có TK Phải thu khách hàng

Câu 7: Doanh nghiệp ước tính dự phòng nợ phải thu khó đòi và ghi nhận vào thời điểm:
a. Đầu kỳ
b.Trong kỳ, mỗi khi phát sinh phải thu khách hàng
c. Cuối kỳ, trước khi lập Báo cáo tài chính
d. Tại bất kỳ thời điểm nào nếu doanh nghiệp có nhu cầu

Thử làm bài thi thử online 10 câu trắc nghiệm Nguyên lý kế toán. Full Tại đây

Câu 8: Thông tin về Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trình bày:
a. Tài sản của Bảng cân đối kế toán, ghi số tiền dương
b. Tài sản của Bảng cân đối kế toán, ghi số tiền âm
c. Nợ phải trả của Bảng cân đối kế toán, ghi số tiền dương
d. Nợ phải trả của Bảng cân đối kế toán, ghi số tiền âm

Câu 9: Doanh nghiệp có doanh thu bán chịu phát sinh năm 20X8 là 550.000, tỷ lệ ước tính doanh thu chịu không thu hồi được là 2%. Biết số dư đầu kỳ của TK Dự phòng nợ phải thu khó đòi là 2000. Kế toán sẽ ghi sổ bút toán trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Nợ TK Chi phí nợ khó đòi/Có TK Dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền là:
a. 9000
b. 11000
c. 13000
d. 15000
Giải thích: 11.000 = 550.000 x 2% 

Câu 10: Vào ngày 31/12/2018, doanh nghiệp có số dư nợ phải thu khách hàng là 780.000. Doanh nghiệp ước tính tỷ lệ phần trăm nợ phải thu không thu được là 3%. Biết số dư đầu kỳ của TK Dự phòng nợ phải thu khó đòi là 3000. Kế toán sẽ ghi sổ bút toán trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Nơ TK Chi phí nợ khó đòi/Có TK Dự phòng nợ phải thu khó đòi với số tiền là:
a. 20.400
b. 23.400
c. 26.400
d. 25.000
Giải thích: 20.400 = 780.000 x 3% - 3.000

>> Đáp án 10 câu trắc nghiệm chương 4 môn Nguyên lý kế toán  
>> 
Đáp án 10 câu trắc nghiệm chương 6 môn Nguyên lý kế toán

>> Xem danh sách tài liệu mới nhất ra mắt ngày 20/10/2021

Nguyên lý kế toán NEU 2020

 
Xem thêm
Học thêm Nguyên lý kế toán do trực tiếp chị Nguyễn Ngọc Linh truyền đạt kiến thức. Phương pháp học:
1. Học theo các video quay sẵn, mỗi video được chia nhỏ từ 10-20' từng chủ đề giúp người học không bị chán, học nhanh từng phần kiến thức.
2. Khóa học đính kèm tài liệu gồm: Đề thi giữa kì đã thi ở các kì trước, giải chi tiết TOÀN BỘ bài tập trong giáo trình (cả tự luận và trắc nghiệm), 
3. Phần mềm thi thử trắc nghiệm cuối kỳ (dựa theo đề thi thật), có bấm giờ làm bài, trả điểm, kết quả, giải thích chi tiết
4. Tương tác với người dạy: group zalo hỏi đáp suốt cả kì học (nhóm VIP cho học viên) hoặc có phần bình luận ngay trong khóa học.
5. Khóa học cập nhật liên tục update mới (nếu có) và đề thi mẫu mới (nếu có) trong cả kỳ học
Đối tượng tham gia (band 0 => 8+)
Tất cả các bạn sinh viên học lại từ đầu
Tất cả các bạn sinh viên trong quá trình luyện đề và ôn tập kiến thức.
Link khóa học: https://onthisinhvien.com/khoa-hoc-6491134649958400