Đáp án 12 câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán NEU (Chương 2)

Ngày: 03/04/2020
Đáp án 12 câu hỏi trắc nghiệm giáo trình mới, các em dùng để tham khảo học tập, trong quá trình làm khó tránh khỏi sai sót, các bạn có thể trao đổi và hỏi đáp cũng như phản hồi về group Góc ôn thi NEU Shares, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập.
Ảnh group facebook

Nguyên lý kế toán NEU
Gắn tag: Đáp án 8 chương trắc nghiệm nguyên lý kế toán NEU 

Chương 2: Phân tích nghiệp vụ kinh tế và ghi nhận trong hệ thống kế toán

Câu 1: Nghiệp vụ: “Mua nhập kho hàng hóa, chưa thanh toán tiền cho người bán” sẽ làm cho tài
sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:
 1. Tài sản tăng, nguồn vốn giảm
 2. Tài sản tăng, nguồn vốn tăng
 3. Tài sản tăng, nợ phải trả tăng
 4. Không đáp án nào đúng
 
Câu 2: Định khoản kế toán: “Nợ TK Tiền mặt/ Có TK Phải thu khách hàng” thể hiện nội dung kinh tế sau:
 1. Ứng trước tiền cho người bán
 2. Trả lại tiền mặt cho khách hàng
 3. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt
 4. Không đáp án nào đúng
 
Câu 3: Nghiệp vụ “Mua ô tô tải để chuyên chở hàng hóa, đã thanh toán 50% bằng chuyển khoản” sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:
 1. Tài sản tăng – Tài sản sản giảm
 2. Tài sản tăng – Nguồn vốn tăng
 3. Tải sản giảm – Nguồn vốn giảm
 4. Không đáp án nào đúng
 
Câu 4: Nghiệp vụ “Hoàn thành cung cấp dịch vụ cho khách hàng, chưa nhận được tiền thanh toán” sẽ làm cho tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi:
 1. Nguồn vốn tăng – Tài sản tăng
 2. Nguồn vốn giảm – Tài sản giảm
 3. Nguồn vốn tăng – Nguồn vốn giảm
 4. Không đáp án nào đúng
 
Câu 5: Thông tin phản ánh trên tài khoản phản ánh tài sản theo nguyên tắc:
 1. Luôn ghi tăng bên Có, ghi giảm bên Nợ và có số dư bên Có
 2. Thường ghi tăng bên Có, ghi giảm bên Nợ và có số dư bên Có
 3. Luôn ghi tăng bên Nợ, ghi giảm bên Có và có số dư bên Nợ
 4. Thường ghi tăng bên Nợ, ghi giảm bên Có và có số dư bên Nợ
 >> Thông tin và đăng ký học offline lớp Nguyên lý kế toán chinh phục A+ 
>> Thông tin và đăng ký học online lớp Nguyên lý kế toán chinh phục A+

Câu 6: Ghi sổ kép là việc kế toán viên:
 1. Ghi đồng thời một số tiền lên các tài khoản phản ánh tài sản
 2. Ghi đồng thời một số tiền lên các tài khoản phản ánh nguồn vốn
 3. Ghi đồng thời một số tiền lên ít nhất hai tài khoản, trong đó một tài khoản được ghi Nợ và một tài khoản được ghi Có
 4. Ghi đồng thời một số tiền lên một tài khoản phản ánh tài sản, một tài khoản phản ánh nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu
 
Câu 7: Kế toán sẽ ghi nhận một khoản doanh thu nhận trước như là:
 1. Tài sản của doanh nghiệp
 2. Doanh thu của doanh nghiệp
 3. Nợ phải trả của doanh nghiệp
 4. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp
 
Câu 8: Kế toán sẽ ghi nhận một khoản chi phí dồn tích như là:
 1. Tài sản của doanh nghiệp
 2. Doanh thu của doanh nghiệp
 3. Nợ phải trả của doanh nghiệp
 4. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp
Chi phí dồn tích là những chi phí đã phát sinh nhưng chưa được ghi nhận tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán và lập báo cáo tài chính. Ví dụ như: chi phí lãi vay phải trả. Được ghi nhận như một khoản nợ phải trả của doanh nghiệp.

Câu 9: An An hiểu chưa rõ về quy trình kế toán của doanh nghiệp. Hãy giúp bạn ấy chỉ ra các công việc cần thực hiện theo thứ tự:
 1. Chuyển số tiền Nợ, Có vào sổ cái
 2. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 3. Ghi nhận thông tin về nghiệp vụ kinh tế lên sổ nhật kí
 4. Lập báo cáo tài chính
 5. Lập bảng cân đối thử
Đáp án
A. a > b > c > d > e
B. b>c>a>e>d
C. c>a>b>d>e
D. b>c>e>d>a
 
Thử làm bài thi thử online 10 câu trắc nghiệm Nguyên lý kế toán. Full Tại đây

Câu 10: Trong 2 tình huống sau đây, hãy chỉ ra tình huống nào sẽ làm mất tính cân bằng của bảng cân đối thử:
 1. Ghi Nợ TK Tiền 6 triệu đồng, Ghi Có TK Chi phí tiền lương 6 triệu đồng khi thanh toán lương cho người lao động 6 triệu đồng
 2. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhận được 9 triệu đồng. Ghi Nợ TK Tiền 9 triệu đồng, Ghi có TK Doanh thu cung cấp dịch vụ 9 triệu đồng
Kênh youtube học tập: Ôn thi sinh viên Câu 11: Bảng cân đối thử của Công ty Jeong có số dư các TK như sau (đvt 1.000đ):
            Doanh thu cung cấp dịch vụ 85.000; Phải trả cho nhân viên 4.000; Chi phí lương nhân viên 45.000; Chi phí thuê văn phòng 10.000; Vốn chủ sở hữu 42.000; Rút vốn 15.000; Thiết bị văn phòng 61.000. Như vậy, trên bảng cân đối, số dư bên cột Nợ bằng:
 1. 131.000
 2. 216.000
 3. 91.000
 4. 126.000
 
Câu 12: Trong quá trình lập bảng cân đối thử của Công ty An An phát hiện ra phần bên Nợ và phần bên Có chênh nhau, lỗi sai này mắc phải là do:
 1. Kế toán bỏ sót nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không ghi sổ
 2. Kế toán kết chuyển thiếu số liệu của nghiệp vụ kinh tế từ sổ nhật kí sang sổ cái
 3. Kế toán ghi bút toán sai trên sổ nhật kí chung
 4. Tất cả các lỗi trên
Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán NEU (Chuong 1)
Đáp án 10 câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán NEU (Chuong 3)

Xem danh sách tài liệu mới nhất ra mắt ngày 05/09/2020

Nguyên lý kế toán NEU 2020

 
Review khóa ôn thi Nguyên lý kế toán chị Nguyễn Ngọc Linh. Xem chi tiết
Link khóa học: https://onthisinhvien.com/khoa-hoc-6491134649958400