Câu hỏi trắc nghiệm chương 5 Kinh tế chính trị NEU Phần 1

Ngày: 27/05/2020
Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Chương 5 Học thuyết giá trị thặng dư, các em dùng để tham khảo học tập, trong quá trình làm khó tránh khỏi sai sót, các bạn có thể trao đổi và hỏi đáp cũng như phản hồi về group Góc ôn thi NEU Shares, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập 24/7.
Ảnh group facebook

CHƯƠNG V: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

 
1. Thời gian lưu thông bao gồm:
a. Thời gian vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi bán
b. Thời gian bán
c. Thời gian mua
d. Cả a, b và c
 
2. Chức năng của tư bản hàng hóa
a. Thực hiện giá trị và giá trị thặng dư
b. Chuyển hóa tư bản hàng hóa thành tư bản tiền tệ
c. Cả a, b
d. Tiêu dùng
 
3. Trường hợp tỷ lệ phân chia giá trị thặng dư thành quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng không đổi, quy mô tích lũy tư bản phụ thuộc vào
a. Trình độ bóc lột giá trị thặng dư tuyệt đối và tương đối
b. Sự chênh lệch giữa tư bản được sử dụng và tư bản đã tiêu dùng
c. Quy mô của tư bản ứng trước
d. Cả a, b và c
 
4. Chọn phương án sai trong câu sau đây:
Sự giống nhau giữa giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch là:
a. Đều là kết quả của sự bóc lột công nhân làm thuê
b. Đều dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động
c. Đều là thu nhập thường xuyên của các nhà tư bản cá biệt
d. Đều là khát vọng của các nhà tư bản

 
Đăng ký luyện thi lớp off cuối cùng anh Tiến Thành môn Nguyên Lý Kế Toán
5. Trong các biện pháp mà nhà tư bản sử dụng để thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế, theo bạn biện pháp nào quan trọng nhất?
a. Cắt giảm tiền lương của công nhân
b. Tăng cường độ lao động
c. Kéo dài ngày lao động của công nhân
d. Đổi mới tư bản cố định
 
6. Mục đích của xuất khẩu tư bản:
a. Khắc phục khó khăn về thị trường cho các tổ chức độc quyền
b. Chiếm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi nhuận khác ở nước ngoài
c. Duy trì nước nhập khẩu tư bản trong sự phụ thuộc cả về kinh tế lẫn chính trị vào các nước đế quốc
d. Cả a, b và c
 

 
7. Chọn các ý đúng về lao động và sức lao động:
a. Sức lao động chỉ là khả năng, còn lao động là sức lao động đã được tiêu dùng
b. Sức lao động là hàng hoá, còn lao động không là hàng hoá
c. Sức lao động có giá trị, còn lao động không có giá trị
d. Cả a, b và c
 
8. Sức lao động trở thành hàng hoá một cách phổ biến từ khi nào?
a. Từ khi có sản xuất hàng hóa
b. Từ xã hội chiếm hữu nô lệ
c. Từ khi có kinh tế thị trường
d. Từ khi có chủ nghĩa tư bản
 
9. Điều kiện tất yếu để sức lao động trở thành hàng hoá là:
a. Người lao động tự nguyện đi làm thuê
b. Người lao động được tự do thân thể
c. Người lao động hoàn toàn không có TLSX và của cải gì
d. Cả b và c
 
10. Chọn các ý đúng về hàng hoá sức lao động:
a. Nó tồn tại trong con người
b. Có thể mua bán nhiều lần
c. Giá trị sử dụng của nó có khả năng tạo ra giá trị mới
d. Cả a, b, c
 
11. Việc mua bán sức lao động và mua bán nô lệ khác nhau ở đặc điểm nào?
a. Bán nô lệ là bán con người, còn bán sức lao động là bán khả năng lao động của con người
b. Bán sức lao động thì người lao động là người bán, còn bán nô lệ thì nô lệ bị người khác bán
c. Bán sức lao động và bán nô lệ là không có gì khác nhau
d. Cả a và b
 
12. Tư bản là:
a. Khối lượng tiền tệ lớn, nhờ đó có nhiều lợi nhuận
b. Máy móc, thiết bị, nhà xưởng và công nhân làm thuê
c. Toàn bộ tiền và của cải vật chất
d. Giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê
 
13. Chọn các ý không đúng về các cặp phạm trù tư bản:
a. Chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến để tìm nguồn gốc giá trị thặng dư
b. Chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động để biết phương thức chuyển giá trị của chúng sang sản phẩm
c. Tư bản cố định cũng là tư bản bất biến, tư bản lưu động cũng là tư bản khả biến
d. Cả a, b đều đúng
 

 
14. Giá trị hàng hoá sức lao động gồm:
a. Giá trị các tư liệu tiêu dùng để tái sản xuất sức lao động của công nhân và nuôi gia đình anh ta
b. Chi phí để thoả mãn nhu cầu văn hoá, tinh thần
c. Chi phí đào tạo người lao động
d. Cả a, b, c
 
15. Khi nào tiền tệ biến thành tư bản?
a. Có lượng tiền tệ đủ lớn
b. Dùng tiền đầu tư vào sản xuất kinh doanh
c. Sức lao động trở thành hàng hoá
d. Dùng tiền để buôn bán mua rẻ, bán đắt.

 Thi thửhọc online tại đây nhé : Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán NEU


 
16. Chọn các ý đúng trong các ý dưới đây:
a. Giá trị thặng dư cũng là giá trị
b. Giá trị thặng dư và giá trị giống nhau về chất, chỉ khác nhau về lượng trong 1 hàng hoá
c. Giá trị thặng dư là lao động thặng dư kết tinh
d. Cả a, b và c
 
17. Tỷ suất giá trị thặng dư (m') phản ánh điều gì? Chọn ý đúng:
a. Trình độ bóc lột của tư bản đối với công nhân làm thuê
b. Hiệu quả của tư bản
c. Chỉ cho nhà tư bản biết nơi đầu tư có lợi
d. Cả a, b và c
 
18. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối có điểm nào giống nhau?
a. Đều làm cho công nhân tốn sức lao động nhiều hơn
b. Đều làm tăng tỷ suất giá trị thặng dư
c. Đều làm giảm giá trị sức lao động của công nhân
d. Cả a, b và c
 
19. Trong phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, người lao động muốn giảm thời gian lao động trong ngày còn nhà tư bản lại muốn kéo dài thời gian lao động trong ngày. Giới hạn tối thiểu của ngày lao động là bao nhiêu?
a. Đủ bù đắp giá trị sức lao động của công nhân
b. Bằng thời gian lao động cần thiết
c. Do nhà tư bản quy định
d. Lớn hơn thời gian lao động cần thiết
 
20. Những nhận xét dưới đây về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, nhận xét nào là không đúng?
a. Chủ yếu áp dụng ở giai đoạn đầu của CNTB khi kỹ thuật còn thủ công lạc hậu
b. Giá trị sức lao động không thay đổi
c. Ngày lao động không thay đổi
d. Thời gian lao động thặng dư thay đổi
 
21. Chọn các ý kiến đúng khi nhận xét giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch:
a. Giá trị thặng dư tương đối do toàn bộ giai cấp tư sản thu được
b. Giá trị thặng dư siêu ngạch chỉ một số nhà tư bản đi đầu trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, giảm giá trị cá biệt.
c. Giá trị thặng dư tương đối phản ánh trực tiếp quan hệ giai cấp tư sản và giai cấp công nhân, còn giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực trực tiếp của các nhà tư bản.
d. Cả a, b, c
 
22. Quá trình tái sản xuất xã hội gồm có mấy khâu?
a. Hai khâu : sản xuất  - tiêu dùng
b. Ba khâu: sản xuất - phân phối - tiêu dùng
c. Bốn khâu: sản xuất - phân phối -trao đổi - tiêu dùng
d. Năm khâu: sản xuất - lưu thông - phân phối - trao đổi - tiêu dùng
 
23. Tiền công tư bản chủ nghĩa là:
a. Gía trị của lao động
b. Sự trả công cho lao động
c. Gía trị sức lao động
d. Gía cả của sức lao động
 
24. Giá trị thặng dư là gì?
a. Lợi nhuận thu được của người sản xuất kinh doanh
b. Giá trị của tư bản tự tăng lên.
c. Phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do người công nhân làm thuê tạo ra.
d. Hiệu số giữa giá trị hàng hoá với chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa
 
25. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến là để biết:
a. Đặc điểm chuyển giá trị của từng loại tư bản vào sản phẩm.
b. Vai trò của lao động quá khứ và lao động sống trong việc tạo ra giá trị sử dụng
c. Nguồn gốc của giá trị thặng dư
d. Cả a, b, c
 
26. Chọn ý không đúng về lợi nhuận:
a. Là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư
b. Là giá trị thặng dư được coi là con đẻ của tư bản ứng trước
c. Là hiệu số giữa tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí
d. Cả a và b.
 
27. Chọn các ý không đúng về lợi nhuận và giá trị thặng dư.
a. Bản chất của lợi nhuận là giá trị thặng dư
b. Lợi nhuận và giá trị thặng dư luôn luôn bằng nhau
c. Giá trị thặng dư được hình thành từ sản xuất còn lợi nhuận hình thành trên thị trường
d. Cả a và c
 
28. Chọn các ý đúng về tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư
a. p' < m'
b. m' nói lên thực chất mức độ bóc lột
c. p' chỉ ra nơi đầu tư có lợi cho nhà tư bản
d. Cả a, b và c
 
29. Tiền công thực tế thay đổi thế nào? Chọn các ý sai dưới đây:
a. Tỷ lệ thuận với tiền công danh nghĩa
b. Tỷ lệ nghịch với giá trị tư liệu tiêu dùng và dịch vụ.
c. Biến đổi cùng chiều với lạm phát
d. Cả a và b
 
30. Hình thức tiền công nào không phải là cơ bản?
a. Tiền công tính theo thời gian
b. Tiền công tính theo sản phẩm
c. Tiền công danh nghĩa
d. Cả a và b

Đáp án sẽ được đăng tải vào ngày 2/6/2020
Cùng tham gia 

Link bài viết phần 2 Kinh tế chính trị

Link đăng kí học Offline: Đăng ký ngay
 

Chương trình DEAL SỐC các khóa học online và trắc nghiệm trong tháng này. Chi tiết tại đây

Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm biên soạn cực HOT đặt mua tại cơ sở 209 Trần Đại Nghĩa