Kế toán công - bài giảng buổi 1

Bài giảng kế toán công
 
Người hướng dẫn: Đỗ Văn Hưng
Chương trình ôn luyện ngắn hạn dành cho sinh viên. Đăng ký
Hiểu đúng, vốn bằng tiền: Buổi 1
Nguồn kinh phí (bao gồm NVL, CCDC, TSCĐ): Buổi 2
NVL, CCDC, và TSCĐ: Buổi 3
TSCĐ, Tiền lương: Buổi 4
Các bút toán kết chuyển cuối kỳ (xác định kết quả hoạt động): Buổi 5
Kết quả học viên
--
Nội dung buổi 1: Hiểu đúng, vốn bằng tiền
Mục tiêu buổi 1: giải quyết các vấn đề dưới đây
- Không biết khi nào định khoản kết chuyển nguồn (hoặc ko chắc chắn) (Chương 1 Tổng quan kế toán công - Hiểu đúng)
- Không biết khi nào định khoản các tài khoản ngoại bảng (hoặc ko chắc chắn) (Chương 1 Tổng quan kế toán công - Hiểu đúng)
- Không nhớ được các tài khoản và nguyên tắc kế toán. (Chương 1 Tổng quan kế toán công - Nguyên tắc kế toán)
- Không làm được bài tập kế toán công liên quan đến thanh toán (Chương 2 vốn bằng tiền)
- Không biết làm dạng bài tập tìm số liệu còn thiếu trong bảng. (chiếm 3 điểm trong bài thi cuối kỳ(Chương 1 Tổng quan kế toán công - tìm sô liệu còn thiếu trong bảng)

Các bạn đăng ký học bổ sung đợt này đã được cấp mã code kích hoạt khóa học online kế toán công để học theo hướng dẫn kiến thức bổ túc của buổi 1 để kịp cho buổi học số 2. Bấm vào khóa
....
Xem thêm
Đăng ký học

Từ khóa: kế toán công, bài giảng kế toán công đỗ văn hưng