Bài tập Bảng cân đối thử và lập bút toán môn Nguyên lý kế toán đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh[UEH], các em dùng để tham khảo học tập, trong quá trình làm khó tránh khỏi sai sót, các bạn có thể trao đổi và hỏi đáp cũng như phản hồi về group Ôn luyện Nguyên lý kế toán UEH, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập.
Ảnh group FacebookYêu cầu 1: Bảng cân đối thử

Bảng cân đối thử
Ngày 31/10/20xx
Đơn vị tính:$
Tài khoản Nợ
Khoản phải trả   400
Bảo hiểm trả trước 200  
Khoản phải thu 700  
Lợi nhuận giữ lại   700
Khấu hao lũy kế   100
Doanh thu dịch vụ   2300
Tiền 400  
Vật dụng 400  
Cổ phiếu thường 500  
Doanh thu nhận trước   300
Cổ tức 600  
Chi phí tiện ích 200  
Thiết bị văn phòng 800  
Chi phí tiền công 1000  
Tiền công phải trả   1000
Tổng 4800 4800
 
Yêu cầu 2:
a, Giả sử bảo hiểm dùng cho bán hàng
Nợ TK 641: 50
Có TK 242: 50
b. Nợ TK 338: 100
Có TK 511: 100
c. Nợ TK 642: 200
Có TK 214: 200
d. Nợ TK 334: 700
Có TK 621: 700
e. Nợ TK 627: 320
Có TK 153: 320
Bảng cân đối thử
Ngày 31/10/20xx
Đơn vị tính:$
Tài khoản Nợ
Khoản phải trả   400
Bảo hiểm trả trước 150  
Khoản phải thu 700  
Lợi nhuận giữ lại   700
Khấu hao lũy kế   200
Doanh thu dịch vụ   2400
Tiền 400  
Vật dụng 80  
Cổ phiếu thường 500  
Doanh thu nhận trước   200
Cổ tức 600  
Chi phí tiện ích 200  
Thiết bị văn phòng 800  
Chi phí tiền công 300  
Tiền công phải trả   300
Chi phí bảo hiểm 50  
Chi phí khấu hao TBVP 100  
Chi phí chung 320  
Tổng 4200 4200
 

CÁC BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH và ví dụ thực tế

Bấm theo dõi Ôn thi sinh viên để nhận được nhiều video học tập miễn phí nhé!!!
Yêu cầu 4: Bút toán khóa số
1, Nợ TK 511: 2400
Có TK 911: 2400
2, Nợ TK 911: 350
Có TK 641: 250
Có TK 642: 100
3, Nợ TK 911: 2050
Có TK 421: 2050
Yêu cầu 3: Báo cáo tài chính
Báo cáo kết quả kinh doanh
Ngày 31/10/20xx
Đơn vị tính:$
Chỉ tiêu Giá trị
Doanh thu bán hàng và CCDV 2400
Các khoản giảm trừ doanh thu -
Doanh thu thuần 2400
Giá vốn hàng bán -
Lợi nhuận gộp 2400
Doanh thu hoạt động tài chính -
Chi phí tài chính -
Chi phí bán hàng 250
Chi phí quản lý DN 100
LN thuần 2050
Thu nhập khác -
Chi phí khác -
LN khác -
LN kế toán trước thuế 2050
 
Yêu cầu 4: Sau khóa sổ
Bảng cân đối thử
Ngày 31/10/20xx
Đơn vị tính:$
Tài khoản Nợ
Khoản phải trả   400
Bảo hiểm trả trước 150  
Khoản phải thu 700  
Lợi nhuận giữ lại   2750 (700 + 2050)
Khấu hao lũy kế   200
Tiền 400  
Vật dụng 80  
Cổ phiếu thường 500  
Doanh thu nhận trước   200
Cổ tức 600  
Thiết bị văn phòng 800  
Chi phí tiền công 300  
Tiền công phải trả   300
Chi phí chung 320  
Tổng 3850 3850

Bộ tài liệu tham khảo mới nhất năm 2020Nguyên Lý Kế Toán