Tài liệu sinh viên - kiểm tra quá trình và thi cuối kỳ chất lượng

Ngày: 01/11/2022


Tài liệu sinh viên

Bảng quy đổi điểm thang 10 sang thang 4
Bảng quy đổi điểm thang 10 sang thang 4


Cách chấm điểm ở đại học
Cách chấm điểm ở đại học
 
Bằng xuất sắc
Bảng quy đổi điểm thang 10 sang thang 4 và thang chữ (dạng bảng)

Hạng tốt nghiệp
Hạng tốt nghiệp


 
Từ khóa: Điểm A+, Điểm A, Điểm B+, Điểm B, Điểm C+, Điểm C, Điểm D+, Điểm D, Điểm qua môn.