Chinh phục dạng bài tập chương các tham số của phân phối thống kê NEU

Ngày: 05/04/2020

Bài tập 1: Có tài liệu về năng suất lao động của công nhân một doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2010 như sau

NSLĐ (kg) Số nhân công
50-54 10
54-58 40
58-62 80
62-66 50
66-70 20

Yêu cầu:
  1. Năng suất lao động trung bình của công nhân trong doanh nghiệp
  2. Mốt về năng suất lao động
  3. Trung vị về năng suất lao động
 
GIẢI
Một số công thức cần chú ý

Bài tập 2: Có tài liệu về tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu của các cửa hàng thuộc Công ty X trong 6 tháng năm 2011 như sauYêu cầu:
Hãy tính tỷ lệ phần trăm hoàn  thành kế hoạch trung bình chung về doanh thu của 4 cửa hàng trên
  1. Trong quý I
  2. Trong quý II
  3. Trong 6 tháng đầu năm
 
GIẢI
Công thức cần chú ý
  • Số tương đối thực hiện (hay hoàn thành) kế hoạch được xác định bởi
Trích từ cuốn tài liệu HL môn Nguyên lý thống kê/Lý thuyết thống kê NEU. Đặt mua tại shopee.

Danh mục các tài liệu xuất bản 2020